Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. De directie van Asclepion Laser Technologies heeft gegevensbescherming hoog in het vaandel staan. De website van Asclepion Laser Technologies kan over het algemeen gebruikt worden zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag bestaat voor een dergelijke verwerking, hebben we over het algemeen de toestemming nodig van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de nationale regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op Asclepion Laser Technologies. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Daarnaast wijzen we betrokken personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten.

Asclepion Laser Technologies heeft als verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de meest complete bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desondanks bestaat er tijdens gegevensoverdracht op internet altijd de kans op veiligheidsproblemen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Het staat daarom iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De verklaring gegevensbescherming van Asclepion Laser Technologies is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt in Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring gegevensbescherming moet makkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het algemene publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, geven vooraf een verklaring van de gebruikte termen.

In deze verklaring gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende begrippen:

 • a)    persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon is identificeerbaar wanneer deze direct of indirect kan worden gekoppeld aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-profiel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

 • b)    betrokkene

  Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c)    verwerking

  Als verwerking geldt elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder hulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, delen, verspreiden of enige andere vorm van overdracht, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

 • d)    verwerkingsbeperking

  Als verwerkingsbeperking geldt het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    profilering

  Onder profilering wordt elke vorm van geautomatiseerde verwerking verstaan van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik ervan voor de evaluatie van bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten met betrekking tot het werkzame leven, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon.

 • f)     pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 • g)    verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, overheidsinstantie of instelling die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgelegd, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.

 • h)    verwerker

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i)      ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is betreft. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j)      derde

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

 • k)    toestemming

  Als toestemming geldt elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

Asclepion Laser Technologies GmbH
Brüsseler Str. 10
07747 Jena, Duitsland
Phone: +49 (0) 3641 7700 100
Email: info@asclepion.com
Website: www.asclepion.com

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
Tel.: +49 (0) 3641 7700 252
E-Mail: datenschutzbeauftragter@asclepion.com

3. Cookies

De website van Asclepion Laser Technologies maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden gekoppeld aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die weer andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan Asclepion Laser Technologies gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel hiervan is om het gebruik van onze website voor gebruikers eenvoudiger te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje van een webshop. De webshop onthoudt via een cookie de items die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van de instellingen van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het plaatsen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds aanwezige cookies te allen tijde via een internetbrowser of ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Wanneer de betrokkene het plaatsen van cookies in de internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze internetsite meer te gebruiken.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website van Asclepion Laser Technologies bezoekt, wordt een reeks algemene gegevens en informatie verzameld. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaraf onze website bezocht wordt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem toegankelijk zijn op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop de website bezocht wordt, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het bezoekende systeem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Asclepion Laser Technologies trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie nooit conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van onze website correct te weer te kunnen geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Asclepion Laser Technologies voert een statistische analyse uit op deze anoniem verzamelde gegevens en informatie met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door betrokkene zijn verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene kan zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke registreren. Hiervoor zijn persoonsgegevens benodigd. Welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, is het afhankelijk van het gebruikte registratieformulier. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat direct gekoppeld kan worden aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Tijdens de registratie op de internetpagina van de verwerkingsverantwoordelijke worden bovendien het door de Internet Service Provider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om strafbare feiten te kunnen onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk ter garantie van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of een strafrechtelijke vervolging dit vereist.

De registratie van de betrokkene door middel van de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat, betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die door hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de databank van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt elke betrokkene te allen tijde op diens verzoek in kennis van de bewaarde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of in opdracht van de betrokkene, mits er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris gegevensbescherming en alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke gelden in dit kader als mogelijke contactpersoon van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Asclepion Laser Technologies kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Uit het hiervoor gebruikte registratieformulier blijkt welke persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke hiervoor nodig heeft.

Asclepion Laser Technologies informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over de producten en diensten van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor ontvangst van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het door de Internet Service Provider (ISP) verstrekte IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene is gebruikt op het moment van aanmelding, alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip aan te tonen en dient dus ter bescherming van verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kan per e-mail contact opgenomen worden met abonnees van onze nieuwsbrief wanneer dit noodzakelijk is voor het juist functioneren van deze dienst of voor de registratie ervan, mogelijk in het geval bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betrokkene aan ons heeft gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor bevat elke nieuwsbrief zelfs een speciale link. Het is daarnaast te allen tijde mogelijk om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke direct af te melden voor ontvangst van de nieuwsbrief of deze daarvan op een andere manier op de hoogte te brengen.

7. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van Asclepion Laser Technologies bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een bijzonder kleine afbeelding die deel uitmaakt van e-mails in HTML-formaat met als doel een logbestand aan te maken en de gegevens daarin te analyseren. Hierdoor is het mogelijk met behulp van een statistische analyse het succes van online marketingcampagnes te bepalen. Aan de hand van de ingebedde trackingpixel kan Asclepion Laser Technologies bepalen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door een betrokkene zijn gebruikt.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via trackingpixels in nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de in dit kader afzonderlijk afgegeven toestemming via de dubbele opt-in-procedure, in te trekken. Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Asclepion Laser Technologies interpreteert een afmelding voor de nieuwsbrief automatisch als het intrekken van de toestemming.

8. Contact via de website

De website van Asclepion Laser Technologies bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen e-mailadres. Wanneer een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke, op vrijwillige basis aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen met het oog op de verwerking daarvan of om contact op te nemen met betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Automatisch verwijderen en afschermen van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het beoogde doel van de bewaarde gegevens te bereiken of voor zover de Europese of lokaal geldende regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese of andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen automatisch afgeschermd of verwijderd.

10. Rechten van betrokkenen

 • a) recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op basis van Europese richtlijnen en verordeningen het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te ontvangen dat deze persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt. Wanneer een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris gegevensbescherming wenden of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) recht van inzage

  Iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen betreffende de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Daarnaast heeft betrokkene op basis van Europese regelgeving recht op inzage over de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria om deze termijn te bepalen;
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten;
  • het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene afkomstig zijn: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG, en, wanneer dat het geval is, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht op een antwoord op de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Wanneer dat het geval is, heeft de betrokkene ook recht op informatie over de gehanteerde waarborgen in verband met de doorgifte van de gegevens.

  Wanneer een betrokkene van zijn recht op inzage gebruik wenst te maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot onze functionaris gegevensbescherming wenden of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) recht op correctie

  Iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op basis van Europese wetgeving het recht te eisen dat onjuiste, hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Wanneer een betrokkene van zijn recht op correcte gebruik wenst te maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot onze functionaris gegevensbescherming wenden of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

  Iedereen die betrokkene is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft op basis van Europese regelgeving het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de onderstaande redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) AVG of artikel 9, lid 2, sub a) AVG, en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerkingsverantwoordelijke valt.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 AVG.

  Wanneer een van bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die door Asclepion Laser Technologies zijn opgeslagen wenst te laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming van Asclepion Laser Technologies of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door Asclepion Laser Technologies openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 lid 1 AVG, zal Asclepion Laser Technologies, rekening houdend met technologische mogelijkheden en uitvoeringskosten, passende maatregelen treffen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen, dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens en om kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet strikt noodzakelijk is. De functionaris gegevensbescherming van Asclepion Laser Technologies of een andere medewerker zal in individuele gevallen al het nodige in werking stellen.

 • e) recht op beperking van de verwerking

  Iedereen die betrokkene is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft op basis van Europese regelgeving het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat deze de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het verwijderen van de persoonsgegevens af en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om een rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Wanneer een van bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de verwerking van persoonsgegevens die door Asclepion Laser Technologies zijn opgeslagen wenst te laten beperken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming van Asclepion Laser Technologies of een andere medewerker zal opdracht geven de verwerking te beperken.

 • f) recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op basis van Europese regelgeving het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Elke betrokkene heeft daarnaast het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a) AVG of artikel 9, lid 2, sub a) AVG of op een overeenkomst als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b), AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens krachtens artikel 20, lid 1 AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door de ene verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van Asclepion Laser Technologies.

 • g) recht van bezwaar

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op basis van Europese regelgeving het recht om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, op grond van artikel 6, lid 1, sub e of f AVG te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt tevens voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  Asclepion Laser Technologies zal na een binnengekomen bezwaar de betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende redenen voor verwerking aangetoond kunnen worden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien Asclepion Laser Technologies persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, dan heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met direct-marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens door Asclepion Laser Technologies voor direct-marketingdoeleinden, dan zal Asclepion Laser Technologies de persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

  Daarnaast heeft betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Asclepion Laser Technologies voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, om redenen die voortvloeien uit specifieke omstandigheden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van Asclepion Laser Technologies. Onverminderd Richtlijn 2002/58/EG staat het de betrokkene ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Elke betrokkene waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, heeft op grond van Europese regelgeving het recht te eisen dat over hem geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor betrokkene rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, voor zover het besluit 1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene genomen wordt.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Asclepion Laser Technologies passende maatregelen nemen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om gehoord te worden door iemand aan de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het eigen standpunt te toe te lichten en het uiteindelijke besluit aan te vechten.

  Wanneer de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) recht om toestemming in het kader van de AVG in te trekken

  Iedereen die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op basis van Europese wetgeving te allen tijde het recht eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken.

  Wanneer een betrokkene van zijn recht op het intrekken van toestemming gebruik wenst te maken, kan hij zich hiervoor te allen tijde tot onze functionaris gegevensbescherming wenden of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbescherming tijdens sollicitaties en sollicitatieprocedures

In het kader van sollicitatieprocedures verzamelt en verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van sollicitanten. De verwerking kan ook op elektronische wijze geschieden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant documenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, dan worden de verstrekte gegevens opgeslagen in het kader van wettelijke bepalingen rond het aangaan van een dienstverband. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst aangaat met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch verwijderd, mits andere gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering niet in de weg staan. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Wet gelijke behandeling (Wgb).

12. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers normaal gesproken in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en via vriendschapsverzoeken een netwerk op te bouwen.

Facebook is eigendom van Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Voor betrokkenen die woonachtig zijn buiten de Verenigde Staten of Canada is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Tijdens elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en die een Facebook-component (Facebook-plug-in) bevat, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door het betreffende Facebook-component verzocht een versie van de betreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook op de hoogte gebracht van de specifieke subpagina van onze website die door betrokkene bezocht wordt.

Wanneer betrokkene tijdens het bezoek bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of een commentaar achterlaat, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-account van de betrokkene en slaat het deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component informatie dat betrokkene onze website bezocht heeft wanneer de betrokkene tijdens het bezoek ook bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of betrokkene de Facebook-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen bij het Facebook-account alvorens onze website te bezoeken.

Het gegevensbeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://www.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om de overdracht van gegevens naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

13. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke maakt op deze website gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaraf een betrokkene afkomstig is (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van online reclamecampagnes.

Google Analytics is eigendom van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de plug-in “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Met behulp van deze plug-in verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina’s vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en rapportages op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en die een plug-in van Google Analytics bevat, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verzamelt Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers en muisklikken kan traceren om vervolgens provisie voor het gegenereerde verkeer bij websites in rekening te brengen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van het bezoek, de plaats vanaf waar het bezoek afkomstig was en hoe vaak de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via een technisch proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van de instellingen van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou tevens verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds aanwezige cookies van Google Analytics te allen tijde via een internetbrowser of ander softwareprogramma worden verwijderd.

Daarnaast kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser-add-on downloaden en installeren. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat gegevens en informatie over bezoeken aan websites niet mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. Google interpreteert de installatie van de add-on als opt-out. Wanneer het systeem van de betrokkene op een later tijdstip geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Wanneer browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die daartoe voldoende rechten heeft, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Meer informatie over Google Analytics vindt u op https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

14. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een advertentiedienst op internet waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het Google Advertising Network. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het trefwoord. Op het Google-netwerk worden advertenties met behulp van een automatisch algoritme en op basis van de vooraf gedefinieerde trefwoorden op thematisch relevante websites getoond.

De diensten van Google Adwords zijn eigendom van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is reclame maken voor onze website door het tonen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine van Google. Daarnaast wordt er reclame van derden op onze website getoond.

Wanneer een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt op het systeem van de betrokkene een zogenaamde conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Zolang de conversiecookie nog geldig is, wordt deze gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelmandje van een webshop, op onze website zijn bezocht. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als wij bijhouden of iemand die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. de aankoop van goederen of producten heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Wij gebruiken deze bezoekerscijfers om het totaal aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via een technisch proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van de instellingen van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds aanwezige cookies van Google AdWords te allen tijde via een internetbrowser of ander softwareprogramma worden verwijderd.

Daarnaast kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Hiervoor dient de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.nl/settings/ads te bezoeken en daar de vereiste instellingen selecteren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

15. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een online sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om in contact te komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers uit meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn op dit moment het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

LinkedIn is een product van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Kwesties betreffende gegevensbescherming buiten de VS vallen onder de verantwoordelijkheid van LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt waarop een LinkedIn-component aanwezig is (LinkedIn plug-in), zorgt deze plug-in ervoor dat de browser van de betrokkene een icoontje van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt LinkedIn op de hoogte gebracht van de specifieke subpagina van onze website die door betrokkene bezocht wordt.

Wanneer betrokkene tijdens het bezoek bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn aan het betreffende LinkedIn-account van de betrokkene gekoppeld. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn-account van de betrokkene en slaat het deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat betrokkene onze website bezocht heeft wanneer de betrokkene tijdens het bezoek ook bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of betrokkene de LinkedIn-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen bij het LinkedIn-account alvorens onze website te bezoeken.

LinkedIn biedt gebruikers de mogelijkheid zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties en advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn werkt daarnaast samen met partners als Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die alleen cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website onderdelen van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbare microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en distribueren, dit zijn korte berichten van maximaal 140 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen te lezen, ook voor mensen die niet bij Twitter geregistreerd zijn. De tweets worden ook aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker getoond. Volgers zijn andere gebruikers van Twitter die de tweets van een gebruiker volgen. Daarnaast maakt Twitter het mogelijk een breed publiek aan te spreken door middel van hashtags, links of retweets.

Twitter is een product van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Tijdens elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en die een Twitter-component (Twitter-knop) bevat, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component verzocht een versie van de betreffende Twitter-component bij Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/nl/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter op de hoogte gebracht van de specifieke subpagina van onze website die door betrokkene bezocht wordt. Het doel van de aanwezigheid van het Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te delen, online publiciteit te vergaren voor onze website en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Wanneer betrokkene tijdens het bezoek bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan het betreffende Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Wanneer de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen drukt, worden de verstrekte gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene gekoppeld en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat betrokkene onze website bezocht heeft wanneer de betrokkene tijdens het bezoek ook bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of betrokkene de Twitter-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij de verzending ervan voorkomen door uit te loggen bij het Twitter-account alvorens onze website te bezoeken.

Het huidige privacybeleid van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy?lang=en.

17. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een online videoportaal waar iedereen gratis videoclips kan plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma’s, muziekvideo’s, trailers of video’s van gebruikers zelf via het internetportaal worden bekeken.

YouTube is een product van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Tijdens elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en die een YouTube-component (YouTube-video) bevat, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component verzocht een versie van de betreffende YouTube-component bij YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google op de hoogte gebracht van de specifieke subpagina van onze website die door betrokkene bezocht wordt.

Wanneer betrokkene tijdens het bezoek bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan een website die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene gekoppeld.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat betrokkene onze website bezocht heeft wanneer de betrokkene tijdens het bezoek ook bij YouTube is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube wordt doorgegeven, kan hij de verzending ervan voorkomen door uit te loggen bij het YouTube-account alvorens onze website te bezoeken.

Het door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ toegankelijke privacybeleid bevat informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

18. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I sub a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of tegenprestaties, is deze verwerking gebaseerd op artikel 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn buiten een bestaande overeenkomst om, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Wanneer ons bedrijf wettelijk verplicht is persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale regelgeving, dan is deze verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de wezenlijke belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker aan ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, informatie over de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 I sub d AVG. Tot slot kan de verwerking van gegevens gebaseerd zijn op artikel 6 I sub f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of dat van een derde, mits deze belangen de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet in de weg staan. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. De Europese Commissie is van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Overweging 47, tweede zin, AVG).

19. Rechtmatige belangen bij de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I sub f AVG, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

20. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

De betreffende wettelijke bewaartermijn geldt als criterium voor de bewaartermijn van persoonlijke gegevens. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van de overeenkomst.

21. Wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van de overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) en tevens kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het verstrekken van persoonsgegevens verplicht zijn tijdens het sluiten van een overeenkomst, aangezien deze door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem een overeenkomst aangaat. Niet-verstrekking van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet gesloten kan worden. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. Onze functionaris gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst, of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen er zijn wanneer de persoonsgegevens niet verstrekt worden.

22. Aanwezigheid van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze verklaring betreffende de gegevensbescherming is opgesteld door de generator voor verklaringen betreffende gegevensbescherming van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor de gegevensbescherming Dachau, in samenwerking met Christian Solmecke, jurist op het gebied van gegevensbescherming.